به کاسه ی این خالی
ساعت ٥:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٥  

 

تازه ها_به کاسه ی این خالی
1377- ...

به کاسه ی این خالی
چه بوده ، که دیگر نیست؟
 تفکر و هشیاری
 که نیست ، سرم سر نیست
 تفکر و هشیاری ؟
چه بیهوده می گویی
 که دشمن آسایش
 ازین دو فراتر نیست
خوشا که چنین مستم
 ز خویش برون هستم
به کو به مفرسا در
که کس پس این در نیست
 که خفته چنین با من
 تو پیرهنی یا تن
که با تو مرا خفتن
پذیره ی باور نیست
ز باور وناباور
 به یاوه سخن گفتم
مراد من از معنا
 به لفظ میسر نیست
تمامی ی تن حسم
 و در تب آغوشت
به منطقم از عصیان
 خلاص مقدر نیست
به کاسه ی این خالی
کنون ز جنون سرشار
 تجاسر کودک هست
 تعقل مادر نیست
سزد که تو از یاری حریم نگه داری
 نیاز عطشنک
 به خون کبوتر نیست