گفت و گو
ساعت ٥:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٥  

 

تازه ها_گفت و گو
1377- ...

 تازگی چه خبرها ؟
کهنه هم خبری نیست
 جز گرفتن و بستن
 کار تازه تری نیست
شور و شوق و تحرک ؟
 طرفه یی که ندیدیم
 هر چه بود ، همان هست
 تحفه ی دگری نیست
 پیش بینی ی فردا ؟
 تلخ کامی ی دیروز
 در مجال تصور
 شهدی وشکری نیست
 کو کرامت و عصمت
 دم مزن که درین شهر
غیر ناخن و دامن
 هیچ خشک و تری نیست
عصمتی به دو تا نان ؟
 گر گرسنه بمانی
 در معامله دانی
 آنچنان ضرری نیست
 شهر نکبت و خواری
 بی مجامله آری
 جز عفونت ازین گند
سودی و ثمری نیست
 شب به روز رسد باز ؟
 روز ؟ هرگز و هرگز
 در تلاطم ظلمت
 ساحل سحری نیست
ساز کن قوقولی قو
 کو تسلط و تاجم ؟
 من کلاغم و با من
 این چنین هنری نیست
 ای کلاغ بدآواز
 با شمایل ناساز
گرچه ایه ی یأسی
در منت اثری نیست
 باش تا نفس صبح
 درفساد بگیرد
 بیشه زار خشونت
خالی از شرری نیست