لاله های سرخ
ساعت ٧:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢۱  

سیمین بهبهانی_ جای پا از خود گفتن ها_لاله های سرخ
1325-1335

گر سرو را بلند به گلشن کشیده اند
کوتاه پیش قد بت من کشیده اند
 زین پاره دل چه ماند که مژگان بلند ها
 چندین پی رفوش ، به سوزن کشیده اند
امروز سر به دامن دیگر نهاده اند
 آنان که از کفم دل و دامن کشیده اند
آتش فکنده اند به خرمن مرا و ، خویش
منزل به خرمن گل و سوسن کشیده اند
 با ساقه ی بلند خود این لاله های سرخ
بهر ملامتم همه گردم کشیده اند
 کز عاشقی چه سود ؟ که ما را به جرم عشق
با داغ و خون به دشت و به دامن کشیده اند
 حال دلم مپرس و به چشمان من نگر
صد شعله سر به جانب روزن کشیده اند
 سیمین !‌ در آسمان خیال تو ، یادها
همچون شهاب ها ، خط روشن کشیده اند