» در قیر شب :: ۱۳۸٧/۸/٤
» مسافر :: ۱۳۸٧/۸/۳
» تا نبض خیس صبح :: ۱۳۸٧/۸/۳
» همیشه :: ۱۳۸٧/۸/۳
» دوست :: ۱۳۸٧/۸/۳
» به باغ همسفران :: ۱۳۸٧/۸/۳
» ندای آغاز :: ۱۳۸٧/۸/۳
» از سبز به سبز :: ۱۳۸٧/۸/۳
» آفتابی :: ۱۳۸٧/۸/۳
» ورق روشن وقت :: ۱۳۸٧/۸/۳
» پرهای زمزمه :: ۱۳۸٧/۸/۳
» سوره تماشا :: ۱۳۸٧/۸/۳
» شب تنهایی خوب :: ۱۳۸٧/۸/۳
» صدای دیدار :: ۱۳۸٧/۸/۳
» تپش سایه دوست :: ۱۳۸٧/۸/۳
» پشت دریاها :: ۱۳۸٧/۸/۳
» واحه ای در لحظه :: ۱۳۸٧/۸/۳
» نشانی :: ۱۳۸٧/۸/۳
» پیغام ماهی ها :: ۱۳۸٧/۸/۳
» غربت :: ۱۳۸٧/۸/۳
» درگلستانه :: ۱۳۸٧/۸/۳
» آب :: ۱۳۸٧/۸/۳
» ساده رنگ :: ۱۳۸٧/۸/۳
» و پیامی در راه :: ۱۳۸٧/۸/۳
» روشنی من گل آب :: ۱۳۸٧/۸/۳
» از روی پلک شب :: ۱۳۸٧/۸/۳
» محراب :: ۱۳۸٧/۸/۳
» ای همه سیما ها :: ۱۳۸٧/۸/۳
» در سفر آن سو ها :: ۱۳۸٧/۸/۳
» تارا :: ۱۳۸٧/۸/۳
» خوابی در هیاهو :: ۱۳۸٧/۸/۳
» بیراهه ای در آفتاب :: ۱۳۸٧/۸/۳
» موج نوازشی ای گرداب :: ۱۳۸٧/۸/۳
» ... :: ۱۳۸٧/۸/۳
» نزدیک ای :: ۱۳۸٧/۸/۳
» نیایش :: ۱۳۸٧/۸/۳
» برتر از پرواز :: ۱۳۸٧/۸/۳
» گردش سایه ها :: ۱۳۸٧/۸/۳
» راه واره :: ۱۳۸٧/۸/۳
» دروگران پگاه :: ۱۳۸٧/۸/۳
» شب هم آهنگی :: ۱۳۸٧/۸/۳
» میوه تاریک :: ۱۳۸٧/۸/۳
» آوای گیاه :: ۱۳۸٧/۸/۳
» پرچین راز :: ۱۳۸٧/۸/۳
» سایبان آرامش ما ماییم :: ۱۳۸٧/۸/۳
» کو قطره وهم :: ۱۳۸٧/۸/۳
» دیاری دیگر :: ۱۳۸٧/۸/۳
» شکست کرانه :: ۱۳۸٧/۸/۳
» فراتر :: ۱۳۸٧/۸/۳
» غبار لبخند :: ۱۳۸٧/۸/۳
» ای نزدیک :: ۱۳۸٧/۸/۳
» روزنه ای به رنگ :: ۱۳۸٧/۸/۳
» آن برتر :: ۱۳۸٧/۸/۳
» همراه :: ۱۳۸٧/۸/۳
» گل اینه :: ۱۳۸٧/۸/۳
» شا سوسا :: ۱۳۸٧/۸/۳
» طنین :: ۱۳۸٧/۸/۳
» بی تار و پود :: ۱۳۸٧/۸/۳
» تا انتهای حضور :: ۱۳۸٧/۸/۳
» اینجاهمیشه تیه :: ۱۳۸٧/۸/۳
» سمت خیال دوست :: ۱۳۸٧/۸/۳
» تنهای منظره :: ۱۳۸٧/۸/۳
» چشمان یک عبور :: ۱۳۸٧/۸/۳
» بی روزها عروسک :: ۱۳۸٧/۸/۳
» متن قدیم شب :: ۱۳۸٧/۸/۳
» اینجا پرنده بود :: ۱۳۸٧/۸/۳
» هم سطر هم سپید :: ۱۳۸٧/۸/۳
» از آب ها به بعد :: ۱۳۸٧/۸/۳
» کنون هبوط رنگ :: ۱۳۸٧/۸/۳
» وقت لطیف شن :: ۱۳۸٧/۸/۳
» نزدیک دورها :: ۱۳۸٧/۸/۳
» ای شور ای قدیم :: ۱۳۸٧/۸/۳
» صدای پای آب :: ۱۳۸٧/۸/۳
» تا گل هیچ :: ۱۳۸٧/۸/۳
» و چه تنها :: ۱۳۸٧/۸/۳
» به زمین :: ۱۳۸٧/۸/۳
» نیایش :: ۱۳۸٧/۸/۳
» و شکستم و دویدم و فتادم :: ۱۳۸٧/۸/۳
» وید :: ۱۳۸٧/۸/۳
» تراو :: ۱۳۸٧/۸/۳
» تنها باد :: ۱۳۸٧/۸/۳
» تا 2 :: ۱۳۸٧/۸/۳
» هنگامی :: ۱۳۸٧/۸/۳
» لب آب :: ۱۳۸٧/۸/۳
» گزار :: ۱۳۸٧/۸/۳
» boodhi :: ۱۳۸٧/۸/۳
» شورم را :: ۱۳۸٧/۸/۳
» شیطان هم :: ۱۳۸٧/۸/۳
» پا راه :: ۱۳۸٧/۸/۳
» نا 1 :: ۱۳۸٧/۸/۳
» و :: ۱۳۸٧/۸/۳
» نه به سنگ :: ۱۳۸٧/۸/۳
» شکپوری :: ۱۳۸٧/۸/۳
» رهایی :: ۱۳۸٧/۸/۳
» چند :: ۱۳۸٧/۸/۳
» پادمه :: ۱۳۸٧/۸/۳
» هلا :: ۱۳۸٧/۸/۳
» روانه :: ۱۳۸٧/۸/۳
» بی پاسخ :: ۱۳۸٧/۸/۳
» سفر :: ۱۳۸٧/۸/۳
» برخورد :: ۱۳۸٧/۸/۳
» نیلوفر :: ۱۳۸٧/۸/۳
» مرغ افسانه :: ۱۳۸٧/۸/۳
» باغی در صدا :: ۱۳۸٧/۸/۳
» لحظه گمشده :: ۱۳۸٧/۸/۳
» لولوی شیشه ها :: ۱۳۸٧/۸/۳
» پاداش :: ۱۳۸٧/۸/۳
» مرز گمشده :: ۱۳۸٧/۸/۳
» گل کاشی :: ۱۳۸٧/۸/۳
» پرده :: ۱۳۸٧/۸/۳
» یاد بود :: ۱۳۸٧/۸/۳
» جهنم سرگردان :: ۱۳۸٧/۸/۳
» فانوس خیس :: ۱۳۸٧/۸/۳
» خواب تلخ :: ۱۳۸٧/۸/۳
» سرود زهر :: ۱۳۸٧/۸/۳
» با مرغ پنهان :: ۱۳۸٧/۸/۳
» وهم :: ۱۳۸٧/۸/۳
» سرگذشت :: ۱۳۸٧/۸/۳
» نقش :: ۱۳۸٧/۸/۳
» دریا و مرد :: ۱۳۸٧/۸/۳
» مرگ رنگ :: ۱۳۸٧/۸/۳
» دیوار :: ۱۳۸٧/۸/۳
» نایاب :: ۱۳۸٧/۸/۳
» دنگ :: ۱۳۸٧/۸/۳
» دره خاموش :: ۱۳۸٧/۸/۳
» دلسرد :: ۱۳۸٧/۸/۳
» جان گرفته :: ۱۳۸٧/۸/۳
» خراب :: ۱۳۸٧/۸/۳
» غمی غمنک :: ۱۳۸٧/۸/۳
» رو به غروب :: ۱۳۸٧/۸/۳
» سراب :: ۱۳۸٧/۸/۳
» روشن شب :: ۱۳۸٧/۸/۳
» مرغ معما :: ۱۳۸٧/۸/۳
» سپیده :: ۱۳۸٧/۸/۳
» دود می خیزد :: ۱۳۸٧/۸/۳
» حاصل عشق :: ۱۳۸٧/۸/۳
» عشق :: ۱۳۸٧/۸/۳
» محیط زیست :: ۱۳۸٧/۸/۳
» ای همیشه خوب :: ۱۳۸٧/۸/۳
» تک :: ۱۳۸٧/۸/۳
» شب همه شب :: ۱۳۸٧/۸/٢
» ترا من چشم در راهم :: ۱۳۸٧/۸/٢
» پاسها از شب گذشته است :: ۱۳۸٧/۸/٢
» بر سر قایقش :: ۱۳۸٧/۸/٢
» کک کی :: ۱۳۸٧/۸/٢
» در پیش کومه ام :: ۱۳۸٧/۸/٢
» سیولیشه :: ۱۳۸٧/۸/٢
» برف :: ۱۳۸٧/۸/٢
» فرق است :: ۱۳۸٧/۸/٢
» هست شب :: ۱۳۸٧/۸/٢
» شب پره ی ساحل نزدیک :: ۱۳۸٧/۸/٢
» روی بندرگاه :: ۱۳۸٧/۸/٢
» دل فولادم :: ۱۳۸٧/۸/٢
» در کنار رودخانه :: ۱۳۸٧/۸/٢
» همه شب :: ۱۳۸٧/۸/٢
» « ری را » :: ۱۳۸٧/۸/٢
» خانه ام ابری ست... :: ۱۳۸٧/۸/٢
» داروگ :: ۱۳۸٧/۸/٢
» خونریزی :: ۱۳۸٧/۸/٢
» در نخستین ساعت شب :: ۱۳۸٧/۸/٢
» آهنگر :: ۱۳۸٧/۸/٢
» قایق :: ۱۳۸٧/۸/٢
» حکایت :: ۱۳۸٧/۸/٢
» مرغ آمین :: ۱۳۸٧/۸/٢
» شب است :: ۱۳۸٧/۸/٢
» مرغ شباویز :: ۱۳۸٧/۸/٢
» هنوز از شب... :: ۱۳۸٧/۸/٢
» هیچ و باد :: ۱۳۸٧/۸/٢
» تا صبح دمان :: ۱۳۸٧/۸/٢
» چراغ :: ۱۳۸٧/۸/٢
» در بسته ام :: ۱۳۸٧/۸/٢
» هاد :: ۱۳۸٧/۸/٢
» باد می گردد :: ۱۳۸٧/۸/٢
» جاده خاموش است :: ۱۳۸٧/۸/٢
» ماخ اولا :: ۱۳۸٧/۸/٢
» در شب تیره :: ۱۳۸٧/۸/٢
» مهتاب :: ۱۳۸٧/۸/٢
» آنکه می گرید :: ۱۳۸٧/۸/٢
» آقا توکا :: ۱۳۸٧/۸/٢
» کار شب پا :: ۱۳۸٧/۸/٢
» یاد :: ۱۳۸٧/۸/٢
» آی آدم ها :: ۱۳۸٧/۸/٢
» می خندد :: ۱۳۸٧/۸/٢
» بهار :: ۱۳۸٧/۸/٢
» گل زودرس :: ۱۳۸٧/۸/٢
» مفسده ی گل :: ۱۳۸٧/۸/٢
» گل نازدار :: ۱۳۸٧/۸/٢
» بز ملاحسن :: ۱۳۸٧/۸/٢
» انگاسی :: ۱۳۸٧/۸/٢
» یادگار :: ۱۳۸٧/۸/٢
» چشمه ی کوچک :: ۱۳۸٧/۸/٢
» شیر :: ۱۳۸٧/۸/٢
» افسانه :: ۱۳۸٧/۸/٢
» منت دونان :: ۱۳۸٧/۸/٢
» ای شب :: ۱۳۸٧/۸/٢
» از : قصه ی رنگ پریده ، خون سرد :: ۱۳۸٧/۸/٢
» ای خفته روزگار :: ۱۳۸٧/۸/٢
» چشمان سخنگو :: ۱۳۸٧/۸/٢
» ای داد :: ۱۳۸٧/۸/٢
» زبانم بسته است :: ۱۳۸٧/۸/٢
» چگونه :: ۱۳۸٧/۸/٢
» لبخند سحرخیزان :: ۱۳۸٧/۸/٢
» آه آن همه خاک :: ۱۳۸٧/۸/٢
» ای جان به لب آمده :: ۱۳۸٧/۸/٢
» آن سوی مرز بهت و حیرت :: ۱۳۸٧/۸/٢
» زبان معیار :: ۱۳۸٧/۸/٢
» به یاران نیمه راه :: ۱۳۸٧/۸/٢
» ایا :: ۱۳۸٧/۸/٢
» لحظه ها و احساس :: ۱۳۸٧/۸/٢
» زبان بی زبانان :: ۱۳۸٧/۸/٢
» درس معلم :: ۱۳۸٧/۸/٢
» ترنم رنگین :: ۱۳۸٧/۸/٢
» ذره ای در نور :: ۱۳۸٧/۸/٢
» در بیشه زار یادها :: ۱۳۸٧/۸/٢
» سحر :: ۱۳۸٧/۸/٢
» بیهودگی :: ۱۳۸٧/۸/٢
» برف شبانه :: ۱۳۸٧/۸/٢
» با یاد دل که اینه ای بود :: ۱۳۸٧/۸/٢
» حصار :: ۱۳۸٧/۸/٢
» قهر :: ۱۳۸٧/۸/٢
» سرود کوه :: ۱۳۸٧/۸/٢
» ناگهان جوانه میکند :: ۱۳۸٧/۸/٢
» خوش آمد بهار :: ۱۳۸٧/۸/٢
» دل تنگ :: ۱۳۸٧/۸/٢
» بی خبر :: ۱۳۸٧/۸/٢
» در کوه های اندوه :: ۱۳۸٧/۸/٢
» عشق :: ۱۳۸٧/۸/٢
» نوای تازه :: ۱۳۸٧/۸/٢
» یاد و کنار :: ۱۳۸٧/۸/٢
» راز نگهدارترین :: ۱۳۸٧/۸/٢
» بهاری پر از ارغوان :: ۱۳۸٧/۸/٢
» تا لب ایوان شما :: ۱۳۸٧/۸/٢
» مثل باران :: ۱۳۸٧/۸/۱
» سحرها همیشه :: ۱۳۸٧/۸/۱
» ابر بی باران :: ۱۳۸٧/۸/۱
» چراغ راه :: ۱۳۸٧/۸/۱
» قصه شیرین :: ۱۳۸٧/۸/۱
» روح چمن :: ۱۳۸٧/۸/۱
» حرف طرب انگیز :: ۱۳۸٧/۸/۱
» شکار :: ۱۳۸٧/۸/۱
» ایا برادرانیم؟ :: ۱۳۸٧/۸/۱
» ای وای شهریار :: ۱۳۸٧/۸/۱
» بهار خاموش :: ۱۳۸٧/۸/۱
» هر که با ما نیست :: ۱۳۸٧/۸/۱
» از صدای سخن عشق :: ۱۳۸٧/۸/۱
» دریچه :: ۱۳۸٧/۸/۱
» محیط زیست :: ۱۳۸٧/۸/۱
» شکوه روشنایی :: ۱۳۸٧/۸/۱
» پس از باران :: ۱۳۸٧/۸/۱
» سرود :: ۱۳۸٧/۸/۱
» گلبانگ تو :: ۱۳۸٧/۸/۱
» از اوج :: ۱۳۸٧/۸/۱
» هدیه دوست :: ۱۳۸٧/۸/۱
» دل افروزان شادی :: ۱۳۸٧/۸/۱
» آرزوی پک :: ۱۳۸٧/۸/۱
» بهار را باور کن :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» جادوی بی اثر :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» حصار :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» خاموشِ :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» تر :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» قصه :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» نمازی از شکایت :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» طومار تلاش :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» سیاه :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» از کوه با کوه :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» کدام غبار :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» سوقات یاد :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» ای بازگشته :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» بهترین بهترین من :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» کوچ :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» خوشه اشک :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» سفر درشب :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» چتر وحشت :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» آخرین جرعه این جام :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» اشکی در گذرگاه تاریخ :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» سرود گل :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» رقص مار :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» بدرود :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» پای دیوار بلند کاج ها :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» دیگر زمین تهی است :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» دیوار :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» بگو کجاست مرغ آفتاب :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» چراغی در افق :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» ستوه :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» دریا :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» خوش به حال غنچه های نیمه باز :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» از خدا صدا نمیرسد :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» شکوفه ای بر شراب :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» پرده رنگین :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» خار :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» دریچه :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» فقیر :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» سرود آبشار :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» هنگامه :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» غریو :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» درخت :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» سرگردان :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» دریای درد :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» سفر :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» غبار بیابان :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» باغ :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» بیگانه :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» سینه گرداب :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» دست ها و دست ها :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» دریاب مرا :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» چراغ میکده :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» ابر :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» جادوی سکوت :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» پند :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» کوچه :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» غریبه :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» اشک زهره :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» گلهای کبود :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» ناقوس نیلوفر :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» ماه و سنگ :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» دشت :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» جام اگر بشکست :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» در ایوان کوچک ما :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» صفیر :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» لال :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» شبنم و چراغ :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» آشتی :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» همراه حافظ :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» ترانه جاوید :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» خورشید و جام :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» برای داداش :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» خورشید جاودانی :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» سرودی در بهار :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» افسانه باران :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» اشک خدا :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» بابا لالا نکن :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» چرا از مرگ می ترسید :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» پرواز با خورشید :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» زهر شیرین :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» شراب شعر چشمهای تو :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» ستاره کور :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» کبوتر و آسمان :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» سرو :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» پرنیان سرد :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» بهت :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» غبار آبی :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» در میان برگهای زرد :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» تنگنا :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» مسیح بر دار :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» با تمام اشکهایم :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» حلول :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» فریاد های سوخته :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» همراه :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» پس از مرگ بلبل :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» آوای درون :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» رنگین کمان گل :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» نخجیر :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» دریا :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» سبکباران ساحل ها :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» شکسته :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» شکوه رستن :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» دام :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» دور :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» ساقی :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» ای بهار :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» هنوز همیشه هرگز :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» دو قطره پنهانی :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» عمر ویران :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» فریاد :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» هفتخوان :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» همواره تویی :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» اوج :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» دیگری در من :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» یک گل بهار نیست :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» غزلی در اوج :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» راز :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» بیا ز سنگ بپرسیم :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» پس از غروب :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» راه :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» گلهای پر پر فریاد :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» بهمن :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» غارت :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» شب آنچنان زلال که میشد ستاره چید :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» نه خون نه آب نه آتش :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» تو نسیتی که ببینی :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» غزلی شکسته برای ماه غمگین نشسته :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» مسخ :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» زمزمه ای در بهار :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» با برگ :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» تاریک :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» آب و ماه :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» رنج :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» آفرینش :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» گلبانگ :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» آتش پنهان :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» غروب :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» شراب :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» مکتب عشق :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» رقص :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» آغوش :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» آرزو :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» عشق بی سامان :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» پشیمان :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» گرفتار :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» تنها :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» درد :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» خاکستر :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» گل امید :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» برای آخرین رنج :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» دروازه ی طلایی :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» ای امید نا امیدی های من :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» دوست :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» چشم من روشن :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» دیوانه :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» آسمان کبود :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» شب های شاعر :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» آن روز شاعرم :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» بازگشت :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» غروب پاییز :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» معراج :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» سکوت :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» آفتاب پرست :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» پرستو :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» شمع نیم مرده :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» پرستش :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» بعد از من :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» گل خشکیده :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» شباهنگ :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» اسیر :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» سرگذشت گل غم :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» نغمه ها :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» گناه دریا :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» بی قراری :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» خواب کودکی :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» نیایش :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» سبز :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» فصل تقسیم :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» رفتن . رسیدن است :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» فردا :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» تعبیر خواب :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» باد بی قراری :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» خورشید روستا :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» نامی از هزار نام :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» رفتار من عادی است :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» درد واره ها (1) :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» اگر دل دلیل است .... :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» چرا چنین ؟ :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» نامه ای برای تو :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» اگر عشق نبود :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» خسته ام از این کویر :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» حرفی از نام تو :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» کودکی ها :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» آواز عاشقانه :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» سرود صبح :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» اشتقاق :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» اعتراف :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» میهمان سرزده :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» پیشواز :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» هنوز :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» سطرهای سفید :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» قاف :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» هر چه هستی ، باش :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» عصر جدید :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» همزاد عاشقان جهان :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» حسرت همیشگی :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» نه گندم و نه سیب :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» جرأت دیوانگی :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» روز مبادا :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» روز ناگزیر :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» فصل وصل :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» مساحت رنج :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» جغرافیای ویرانی :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» غزل تقویم ها :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» تقصیر عشق بود :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» گلوی شوق :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» شعری برای جنگ :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» اتفاق :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» نان ماشینی :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» خواب کودکی :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» حتی اگر نباشی ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» غزل دلتنگی :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» غزل پنجره :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» تنها تو می مانی :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» غزل محال :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» به آیین دل :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» فال نیک :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» الفبای درد :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» لحظه های کاغذی :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» بی رنگی :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» یادداشت های گم شده :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» خاطره :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» حرف آخر :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» بند باز :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» غزل در پرده ی دیرسال :: ۱۳۸٧/٧/٢٩
» بلور رویا :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» پرنده مردنی است :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» تنها صداست که میماند :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» کسی که مثل هیچ کس نیست :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» دلم برای باغچه می سوزد :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» پنجره :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» بعد از تو :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» زندگی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» بعدها :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» جنون :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» سرود زیبایی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» رهگذر :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» از راهی دور :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» بازگشت :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» گره :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» ظلمت :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» صدا :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» دیر :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» پوچ :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» شعری برای تو :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» عصیان خدا :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» عصیان خدایی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» عصیان بندگی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» تولدی دیگر :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» من از تو میمردم :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» دنیای سایه ها :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» ای مرز پر گهر :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» پرنده فقط یک پرنده بود :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» به علی گفت مادرش روزی ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» گل سرخ :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» فتح باغ :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» جفت :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» وهم سبز :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» دیدار در شب :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» هدیه :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» ایه های زمینی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» مرداب :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» در غروبی ابدی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» در خیابانهای سرد شب :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» معشوق من :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» تنهایی ماه :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» عروسک کوکی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» جمعه :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» دیوارهای مرز :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» پرسش :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» عاشقانه :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» وصل :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» دریافت :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» بر او ببخشایید :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» میان تاریکی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» در آبهای سبز تابستان :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» غزل :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» باد ما را خواهد برد :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» شعر سفر :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» روی خاک :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» آفتاب می شود :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» گذران :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» آن روزها :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» ترس :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» تشنه :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» قهر :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» ستیزه :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» دیوار :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» پاسخ :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» شکوفه اندوه :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» شکست نیاز :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» قصه ای در شب :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» اندوه تنهایی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» شوق :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» موج :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» یاد یک روز :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» اعتراف :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» بر گور لیلی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» سپیده عشق :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» آبتنی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» آرزو :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» قربانی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» اندوه پرست :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» گمشده :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» نغمه درد :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» رویا :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» گناه :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» دریایی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» صدایی در شب :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» خواب :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» از دوست داشتن :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» صبر سنگ :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» اندوه :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» حلقه :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» ای ستاره ها :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» در برابر خدا :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» یک شب :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» خانه متروک :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» دختر و بهار :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» راز من :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» مهمان :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» بیمار :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» نقش پنهان :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» بازگشت :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» خسته :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» دعوت :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» ایینه شکسته :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» چشم براه :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» ناشناس :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» از یاد رفته :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» گمگشته :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» دیدار تلخ :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» شراب و خون :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» عصیان :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» دیو شب :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» انتقام :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» گریز و درد :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» افسانه تلخ :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» وداع :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» پاییز :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» یادی از گذشته :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» حسرت :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» ناآشنا :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» بوسه :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» اسیر :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» هر جایی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» رویا :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» خاطرات :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» رمیده :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» شعله رمیده :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» شب و هوس :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» میلاد آنکه عاشقانه بر خاک مرد :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» در آمیختن :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» محاق :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» از اینگونه مردن :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» بر سرمای درون :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» تعویذ :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» شبانه 14 :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» در میدان :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» شبانه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» تمثیل :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» هملت :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» مرثیه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» شبانه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» شبانه 10 :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» شبانه 9 :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» شبانه 3 :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» شبانه 2 :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» از قفس :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» شکاف :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» از مرگ ‚ من سخن گفتم :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» غزلی در نتوانستن :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» شبانه آخر :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» از منظر :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» ترانه آبی :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» سمیرمی :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» فراقی :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» گفتی که باد مرده است :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» شبانه (برای ضیاالدین جاوید) :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» پریا :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» بودن :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» مرغ باران :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» مرگ نازلی :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» مه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» صبوحی :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» که زندان مرا باور مباد ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» سرودی برای مرد روشن که به سایه رفت :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» مرگ ناصری :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» چلچلی :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» شبانه ( سه سرود برای آفتاب ) :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» سفر :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» وصل :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» مرگ ‚ من را :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» سخنی نیست :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» پایتخت عطش :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» ایدا در اینه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» سرودی برای سپاس و پرستش :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» تکرار :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» شبانه 2 :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» آغاز :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» باغ ایینه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» از شهر سرد :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» لوح گور :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» باران :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» شبانه 1 :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» فریاد و دیگر هیچ :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» از نفرتی لبریز :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» اصرار :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» دو شبح :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» ارابه ها :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» طرح :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» ماهی :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» کیفر :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» بر سنگفرش :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» قاصدک :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» خفتگان :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» رباعی :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» جراحت :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» ساعت بزرگ :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» گفت و گو :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» مرثیه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» سر کوه بلند :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» قصیده :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» برف :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» پیغام :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» با همین دل و چشمهایم ، همیشه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» پیامی از آن سوی پایان :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» وداع :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» چه آرزوها :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» قولی در ابوعطا :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» آخر شاهنامه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» بی دل :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» غزل 3 :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» طلوع :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» دریغ :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» ناژو :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» بازگشن زاغان :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» گله :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» دریچه ها :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» خزانی :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» غزل 2 :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» مرداب :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» گل :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» میراث :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» چون سبوی تشنه ... :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» غزل 1 :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» کاوه یا اسکندر ؟ :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» شکار ( یک منظومه ) :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» باغ من :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» هستن :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» چاووشی :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» آواز کرک :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» پند :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» پرنده ای در دوزخ :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» لحظه ی دیدار :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» سرود پناهنده :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» پاسخ :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» آب و آتش :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» داوری :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» فسانه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» بیمار :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» گرگ هار :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» روشنی :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» لحظه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» جرقه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» گزارش :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» زمستان :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» برای دخترکم لاله و آقای مینا :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» مرداب :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» قصه ای از شب :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» اندوه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» مشعل خاموش :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» فریاد :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» فراموش :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» سگها و گرگها :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» سه شب :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» به مهتابی که به گورستان می تابید :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» نظاره :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» هر جا دلم بخواهد :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» در میکده :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» سترون :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» شعر :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» بی سنگر :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» خفته :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» ارمغان فرشته :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» نغمه ی همدرد :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» یاد :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» منزلی در دوردست :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» نا گه غروب کدامین ستاره ؟ :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» زندگی :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» پیوندها و باغ ها :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» رباعی :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» راستی ، ای وای ، ایا :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» نوحه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» هنگام :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» و ندانستن :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» نماز :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» صبح :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» سبز :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» و نه هیچ :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» صبوحی :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» حالت :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» در آن لحظه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» غزل 4 :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» پرستار :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» آواز چگور :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» روی جاده ی نمنک :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» آنگاه پس از تندر :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» مرد و مرکب :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» قصه ی شهر سنگستان :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» کتیبه :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
» قبل از اعدام :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» خاکستر :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» من ایرانی ام :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» شعری برای زخم :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» سبز :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» در سبزهای سبز :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» تلاوت غم :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» رهروان :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» لاله های شهر من :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» هیمه :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» دامون 4 :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» دامون 3 :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» دامون 2 :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» دامون 1 :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» افزوده ای بر جنگلی ها :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» جنگلی ها :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» سرود پیوستن :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» ابریشم سیاه دو چشمت :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» تساوی :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» دوگانه :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» مرثیه ای برای گلگونه های کوچک :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» کجاست سرخی فریادهای بابک خرم ... ؟ :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» شعر بی نام :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» خفته در باران :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» فصل انفجار خاک :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» تکه ای از یک شعر :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» خسته تر از همیشه :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» پاره ای از یک شعر :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» تکه ای از یک شعر :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» در دست های خالی :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» تلخ ماندم ، تلخ :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» نمایش ناتمام :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» دشمن و خلق :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» سرخ تر ، سرخ تر از بابک باش :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» در سنگر :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» روا مدار :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» هستی :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» خون لاله ها :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» در خیابان :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» سفر :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» من شکستم در خود :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» پرنده و طناب :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» پرنده ی خیس :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» تو :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» با این غرور بلندت :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» ملاقاتی :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» سروده های خفته :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» ای پریشانی :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» زخم سیاه :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» خواب یلدا :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» مرد خاکی :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» صبح :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» تا آفتابی دیگر :: ۱۳۸٧/٧/٢٦
» ای مرد :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» نیمه شب :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» نامه :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» رقص شیطان :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» چوب دار :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» برای چشم هایت :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» اندوه :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» گل صحرایی :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» عروسک مومی :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» گره کور :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» در آشیان :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» نیاز :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» جامه ی عید :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» فریاد :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» خون سبز :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» نازک تن :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» توفان :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» بهار بی گل :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» آشتی :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» دیشب :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» خاکستر خیال :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» صدف :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» آشفتگی :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» ساق فریبْ زن :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» عطر پرکنده :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» دورنگی :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» من و تو :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» شبگرد :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» بی خبری :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» معبد متروک :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» دام ِ فریب :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» یاد :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» سجاف زرّین :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» پولاد آبدیده :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» وفادار :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» افسون شیطان :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» ننگ آشنا :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» یک سحر :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» سپیدار :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» دیبای کبود :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» ساقه ی دمیده :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» پونه ی وحشی :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» صد چمن لاله :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» باغ مهتاب :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» گل قاصد :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» برف گران :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» این که با خود می کشم :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» آتش دور :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» گل کوه :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» یادگار :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» شکوفه ی سحر :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» شهاب طلایی :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» گر بوسه می خواهی :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» اجاق مرم :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» از یاد رفته :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» گل انتظار :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» موج خیز :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» نشان پا :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» برگریزان :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» گل رؤیا :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» شب... :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» دیوانگی :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» پیچک :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» یک دامن گل :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» خورشید و شب :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» شراب نور :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» نامه ی شکوفه :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» افسانه ی پری :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» در طول راه :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» لعنت :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» با کوله ی هفتاد و هشتاد :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» با قهر چه می کشی مرا :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» صدای تو :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» گو آفتاب براید :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» آنان که خک را :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» وقتی زمانه جوان است :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» جامه دران :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» برای انسان این قرن :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» ارهاب :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» فرمان پذیر آتش باش :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» به کاسه ی این خالی :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» گفت و گو :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» از عشق وسوسه می سازی :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» که چی ؟ :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» سبز و بنفش و نارنجی :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» ای عشق ، دیر آمدی :: ۱۳۸٧/٧/٢٥
» ترانه ها :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» جواب :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» با دردم بساز :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» فریاد! :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» صبر کن ماه دگر... :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» مرگ ناخدا :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» فریاد می پرست :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» درد نیاز :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» پیک بهار :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» شب و نان :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» هَوو :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» درخت تشنه :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» زنجیر :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» سفره ی رنگین :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» آتش تمنّا :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» غنچه ی راز :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» چرا :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» دیوانه پسند :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» گل خشک :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» نسیم :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» عود :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» در آفتابِ پُشتِ پَرچین :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» سایه ی دیوار :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» بی شکیب :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» گل یخ :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» بهانه :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» تکاپو :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» تاریکی شب :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» شعله :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» گل زهر :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» ای خوش آن روز :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» چشم شوم :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» سبزه ی گمشده :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» شور نگاه :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» یار گسسته :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» موج :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» مشعل :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» خورشیدِ در آب افتاده :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» نوازش های چشمان ِ کبودش :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» غبار ماه :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» نگاه بی گناه :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» خطا کن! :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» شراب :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» حسود :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» رهگذر نغمه ساز :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» افسون :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» آتش نهفته :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» گله :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» هر چند رفته ای :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» هنوز :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» دریا :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» نگاه دار :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» دختر ترنج :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» ای آشنا :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» چه عالمی دارم :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» اخگر :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» مهتاب خزان :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» چلچراغ :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» یار نداری :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» غرور :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» گفتی که :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» دل ِ آزرده :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» خورشید دیگر :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» نیلوفر آبی :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» کلاه نرگس :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» ایینه ی دل :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» باز هم :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» شمع جمع :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» ستاره در ساغر :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» خیال منی :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» پیمان شکن :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» شب صحرا :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» لاله های سرخ :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» فریاد شکسته :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» حریر ابر :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» اذان :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» نگاه تو :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» دفتر اندیشه :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» جای پا :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» کابوس :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» لبخند :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» من و شب :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» سودای محال :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» گریز :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» سنگ صبور :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» آتش دامنگیر :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» نغمه ی درد :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» سه تار شکسته :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» اگر دردی نباشد :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» سکوت سیاه :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» آرزو :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» بازیچه :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» آنجا و اینجا :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» سنگ گور :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» موریانه ی غم :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» من با توام :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» ای زن :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» زن در زندان طلا :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» بستر بیماری :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» گمشده :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» فرشته ی آزادی :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» خون بها :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» کارمند :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» آغوش رنجها :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» ناشناس :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» میراث :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» معلم و شاگرد :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» فوق العاده :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» رقاصه :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» هدیه ی نقره :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» به سوی شهر :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» نگاه آشنا :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» تسکین :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» دیدار :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» در بسته :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» جیب بر :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» دندان مرده :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» افسانه ی زندگی :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» واسطه :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» سرود نان :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» نغمه ی روسبی :: ۱۳۸٧/٧/٢۱